GEORGIA

GEORGIA LIVING XTRA LARGE

BORN: 21-11-2019

EYES ECVO Pup:  FREE

 

DNA TESTEN:

CYSTINURIA, TYPE III: FREE 

CRM1/2/3: FREE

PRA: FREE

DM: FREE